Odstoupení od kupní smlouvy a reklamace

Obchod U Myšáka – Ing. Petra Kennedy se sídlem: Pod Špičákem 363, 468 41  Tanvald, identifikační číslo: 09644261 

Živnostenský list vydán v Tanvaldě, spis. značka ZIV/88/2021/Ra/3

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.obchodumysaka.cz

1.1. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

1.2. V případě, když se kupující účastní akce 4+1, 3+1, 2+1 či 1+1 zdarma a kupující zamýšlí některé ze zaslaného zboží vrátit, zaplatí hodnotu zboží, které bylo v rámci těchto akcí zdarma.  

1.3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a převodem na účet, ze kterého prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

1.4. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek, a to v původním, neporušením stavu. 

1.5. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

1.6. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady, pokud se neprodává jako zboží II. jakosti. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

1.6.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

1.6.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

1.6.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

1.6.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

1.6.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

1.7.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

1.8.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

1.9.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese místa podnikání, kde je přijetí reklamace možné.

1.10. Prodávající posoudí stav vráceného zboží a do týdne seznámí Kupujícího s výsledkem a to elektronicky na adresu e-mailu, který uvedl při objednávce. Vrácení zboží bude uznáno, pokud splní následující požadavky:  
– bude vráceno v původním, neporušeném obalu, 
– bude bez známek používání či zjevného poškození, 
– bude kompletní, v případě že se skládá z více částí, 
– bude obsahovat doklad o koupi, 
– bude zasláno doporučeně a nikoli na dobírku.
1.11. Pokud bude zboží vráceno v jiném než neporušeném stavu, je Prodávající oprávněn požadovat uvedení zboží do původního stavu, příp. uplatnit náhradu vzniklé škody na zboží soudní cestou. 
1.12.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
1.13. Při odstoupení je Kupující povinen uvést číslo dokladu a účet, na který mu bude do 30 kalendářních dnů poukázána částka odpovídající hodnotě zboží, bez nároku na vrácení nákladů na dopravu, které vznikly Prodávajícímu, pokud se nejedná o reklamaci. 

1.14. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. 

Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Ing. Petra Kennedy, Pod Špičákem 363, 468 41  Tanvald, adresa elektronické pošty: eshop@obchodumysaka.cz.